یک هفته‌ای است که زمستان رخ دیگری از خود نشان داده و همه جا را سرما فراگرفته است؛ گاه برف، چهره شهرها را سپید کرده و گاه باران، سیاهی دودانگار شهر را شسته است.

گام‌های شیراز زیر باران

یک هفته‌ای است که زمستان رخ دیگری از خود نشان داده و
همه جا را سرما فراگرفته است؛ گاه برف، چهره شهرها را سپید
کرده و گاه باران، سیاهی دودانگار شهر را شسته است.