وام ۱۰۰ میلیونی با کارمزد به ۴ درصد به کارفرمایان مددجویان بهزیستی پرداخت می‌شود

به گزارش آینه فارس، مدیرکل بهزیستی فارس گفت:کارفرمایانی که مددجویان بهزیستی ساکن شیراز و یا شهرستان‌های د یگر فارس را در ازای پرداخت حقوق، بیمه و مزایا در چارچوب قرارداد قانون کار بکار بگیرند می‌توانند به ازای هر مددجو از وام کارآفرینی ۱۰۰ میلیون تومانی با سود چهار درصد و بازپرد اخت ۷ ساله تا سقف ۲ میلیارد تومان بهره‌مند شوند.

محمد رضا هوشیار افزود: هر کارفرما می‌تواند ۲۰ نفر از مد د جویان بهزیستی را به کار گیرد و به ازای این ایجاد اشتغال، تسهیلات د ریافت کند.

وی ادامه داد: علاوه‌بر این، به نسبت شد ت معلولیت مد د جو، سهمی تحت عنوان سرانه نیز به کارفرما پرداخت می‌شود که این میزان با افزایش شد ت معلولیت بالاتر می‌رود.
مد یرکل بهزیستی فارس گفت: کارفرما می‌تواند از مشوق‌های بیمه‌ای استفاد ه کند و د ر این‌باره حق بیمه سهم کارفرما به مد ت ۷ سال توسط بهزیستی پرد اخت می‌شود.
به گفته وی، کارفرما می‌تواند از مشوق‌های جبران کارایی هم به تناسب میزان معلولیت استفاد ه کند و اگر مد د جو با د لایلی ازجمله شد ت معلولیت نتواند تمام وقت کار کند، ماهانه مبالغی را با عنوان جبران کارآیی به کارفرما پرداخت می‌شود