رضاجاویدی مدرس دانشگاه*

*قسمت اول:*

با آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات شورای شهر شیراز و نگاهی به شیوه تبلیغی بسیاری از افراد، زیر پا گذاشتن دستورالعمل تبلیغات انتخابات ابلاغ شده توسط مراجع ذیصلاح در روز اول تبلیغات در سطح شهر مشهود است.

طبق ضوابط اعلام شده، الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت ممنوع می باشد.

با نگاهی به تبلیغات روز اول نامزدها که بنرهای خود را بر روی تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی نصب کرده اند، این سوال مطرح می شود، چگونه می توان به فردی برای حضور در شورای شهر اعتماد کرد و به وی رای داد که ابتدایی ترین مفاد قانونی را از هم اکنون رعایت نکرده و خود را ملزم به تبعیت از آن نمی کند.
در مباحث مربوط به شورای اسلامی شهر شیراز تبعیت از قانون و رعایت آن در کلیه امور از ضروریات اداره یک کلان شهر می باشد پس چگونه است که نامزدها با زیر پا گذاشتن این اصول و انجام تبلیغات بر روی مکان های غیر مجاز و اموال عمومی، شعار قانون مداری سر داده و خود را فردی تابع قوانین در اداره شهر معرفی می کنند.

اینجاست که باید در صداقت این گونه نامزدها و شعارهای مطرح شده توسط آنها و ستادهایشان شک کنیم و در انتخاب افراد اصلح، دقت و حساسیت بیشتری داشته باشیم و از سوی دیگر نیز نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر تلاش کنند با رعایت قانون از هم اکنون در جلب اعتماد مردم برای سپردن این امانت بزرگ و معرفی هر چه بهتر خود و برنامه های مد نظر تلاش نمایند.وه تبلیغی بسیاری از افراد، زیر پا گذاشتن دستورالعمل تبلیغات انتخابات ابلاغ شده توسط مراجع ذیصلاح در روز اول تبلیغات در سطح شهر مشهود است.

طبق ضوابط اعلام شده، الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت ممنوع می باشد.

با نگاهی به تبلیغات روز اول نامزدها که بنرهای خود را بر روی تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی نصب کرده اند، این سوال مطرح می شود، چگونه می توان به فردی برای حضور در شورای شهر اعتماد کرد و به وی رای داد که ابتدایی ترین مفاد قانونی را از هم اکنون رعایت نکرده و خود را ملزم به تبعیت از آن نمی کند.
در مباحث مربوط به شورای اسلامی شهر شیراز تبعیت از قانون و رعایت آن در کلیه امور از ضروریات اداره یک کلان شهر می باشد پس چگونه است که نامزدها با زیر پا گذاشتن این اصول و انجام تبلیغات بر روی مکان های غیر مجاز و اموال عمومی، شعار قانون مداری سر داده و خود را فردی تابع قوانین در اداره شهر معرفی می کنند.

اینجاست که باید در صداقت این گونه نامزدها و شعارهای مطرح شده توسط آنها و ستادهایشان شک کنیم و در انتخاب افراد اصلح، دقت و حساسیت بیشتری داشته باشیم و از سوی دیگر نیز نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر تلاش کنند با رعایت قانون از هم اکنون در جلب اعتماد مردم برای سپردن این امانت بزرگ و معرفی هر چه بهتر خود و برنامه های مد نظر تلاش نمایند.