موزیک ویدیو”صبح غدیر” تجربه ای از بچه های مسجد خیرات شیراز؛ عید غدیر مبارک؛  

موزیک ویدیو”صبح غدیر” تجربه ای از بچه های مسجد خیرات شیراز؛
عید غدیر مبارک؛