مجتبی دهقان به سمت مدیرکل حوزه ریاست شورای شهر شیراز منصوب شد.

طی حکمی از سوی مهدی طاهری رئیس شورای اسلامی شهر مقدس شیراز، مجتبی دهقان به سمت مدیرکل حوزه ریاست شورای شهر شیراز منصوب شد.
در حکم وی آمده است: با عنایت به تجارب و سوابق ارزنده حضرتعالی در اداره دفاتر و حسن خلق و برخورد مردمی، بموجب این حکم جنابعالی بعنوان مدیر حوزه ریاست شورا منصوب می شوید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و الهام از تعالیم عالیه دین مبین اسلام و با توج به جایگاه خطیر حوزه ریاست و کمک به اینجانب و ایجاد رابطه فعال و پویا و برقراری تعامل با اعضا محترم شورا، ادارات و سازمانها، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.