رئیس کمیته هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با الکترونیکی فعالیت‌های حوزه شهرسازی و اصلاح فرایند‌های مرتبط با صدور پروانه و تایید نقشه شفافیت بیشتر در این زمینه ایجاد می‌شود.

مهدی نصیری گفت: بعد از انجام فرآیند فوق کلیه فعالیت‌ها از زمان صرف شده توسط کاربران شهرداری روی هر مرحله از کار و بسیاری از مراحل دیگر به صورت شفاف قابل مشاهده خواهد بود.

رئیس کمیته هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در آینده نیز به ازای بررسی هر پرونده جزئیات تمامی فعالیت‌ها قابل رصد و شفاف خواهد بود.

نصیری گفت: در هر مرحله از فرایند، فعالیت‌ها قابل رصد و شفاف خواهند بودو در فعالیت‌های حوزه شهرداری الکترونیک، شهروندان می‌توانند بدون مراجعه به شهرداری، فعالیت‌های انجام شده، مرحله‌ای که درخواست آن‌ها قرار دارد و نتیجه بررسی توسط کارشناس یا مدیر مربوطه را مشاهده و در صورت نیاز به اصلاح درخواست خود بدون مراجعه اقدام کنند.

او گفت: تمامیاین درخواست‌ها کاملا شفاف و به صورت الکترونیکی قابل مشاهده خواهد بود و به سرعت درخواست‌های شهروندان را افزایش و کیفیت کار کارکنان شهرداری را نیز ارتقا خواهد داد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در این فرآیند برای تسهیل در ذخیره سازی و دسترسی سریع به اسناد، می‌بایست کارشناسان و نیرو‌های تخصیص داده شود که این امر توسط اقدامات مربوطه عملیات تبدیل اسناد کاغذی را به اسناد الکترونیک با فرمت‌های مورد درخواست به انجام برسانند.