بازنده های اخلاق و شرافتِ انسانی در مناظره ها، عوامل و دروغگویان ۸ سال گذشته هستند.

 

 

مردم قبیله ی دروغگو، مفسد و ناکارآمد در طول ۸ سال گذشته را بخوبی شناخته اند.

 

به غربگرایان لیبرال، نفوذی ها و قبیله تمامیت خواه تندرو باید گفت؛ وقتی که برای خوش خدمتی به غرب، انتقام از احمدی نژاد، تضعیف اصل ولایت فقیه، محدود کردن ولی فقیه، اعلام حاکمیت دوگانه، تضعیف ارکان نظام و کاسبی در پوشش توافقنامه برجام، با دروغ، مردم را فریب دادند و مشکلاتی را برای کشور فراهم کردند، به خوبی میدانستید که دشمنان انقلاب چه بلایی بر سر این ملت خواهند آورد!، غافل از اینکه دشمن مانند نفوذی ها در کشور ما، احمق نیستند.!!

پرواضح است که غربی ها برای تغییر نظام با رویکرد براندازی خاصه در ۸ سال گذشته با هدایت عوامل قتل های زنجیره ای، فتنه های ۷۸، ۸۸، ۹۸ و نفوذی هایشان فشار حداکثری را بر مردم تحمیل کردند، لکن همانند نتایج همان فتنه ها، زمستان گذشت و روسیاهی ماند برای نمک نشناسان داخلی.

لذا توصیه میشود قبیله ی تمامیت خواه، غربگرا، به شعارهای دروغین خود در ۸ سال گذشته مروری داشته باشند و در انتخابات ۱۴۰۰ از تکرار، شعارهای دروغ و تهمت هایی که به خادمین مردم زدند دست بردارند و به دامن انقلاب برگردند.

سیروس سجادیان ۱۴۰۰.۰۳.۱۸