نوید افکاری که برخی جریان‌های معلوم‌الحال سعی در تطهیر او داشتند، پس از فراز و نشیب متعدد، 2سال گذشته به قتل فردی بی‌گناه اعتراف کرد و گفت: کسی را کشتم که حتی اسمش را نمی‌دانستم!

نوید افکاری که برخی جریان‌های معلوم‌الحال سعی در تطهیر او داشتند، پس از فراز و نشیب متعدد، ۲سال گذشته به قتل فردی بی‌گناه اعتراف کرد و گفت: کسی را کشتم که حتی اسمش را نمی‌دانستم!