ظاهرا هتل همای شیراز وقفی است و سالیانه فقط دو میلیون تومان حق الاجاره بابت آن پرداخت میکند!