استاد دانشگاه وکاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر شیراز کاظم قبادی سعدی پاسخ میدهد

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در اثر عدم رعایت آن به جای نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد. بنابراین برای آن که شهروندان بتوانند به قواعد شهرنشینی پایبند و به آن عامل باشند، باید نسبت به حقوق شهروندی آگاهی پیدا کنند.

آگاهی از حقوق شهروندی، زمینه ساز توسعه شهر و ارتقای جایگاه شهرنشینی و نیز تامین این حقوق از سوی مسئولان خواهد شد. در بسیاری مواقع حقوق شهروندی در صورت برخورد آگاهانه شهروندان با مسائل شهر تامین می شود بنابراین توسعه شهر و ساماندهی شهرنشینی در گرو حقوق متقابل شهروندان و مدیران شهری هست به نحوی که به همان نسبت نهادهای مسوول ملزم به تامین نیازها و مطالبات شهروندان می باشند، مردم هم باید به مقررات شهرنشینی و بایدها و نبایدهای آن پایبند باشند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله نهادهای مدنی حاکمیت است که وظیفه ی تحقق حقوق شهروندی را بر عهده دارند. از طریق شورای اسلامی شهر می‌توان خواسته مردم را با حاکمیت در میان گذاشت از این رو مردم انتظار بیشتری از شوراها دارند، انتظار مردم از شوراها در جهت افزایش مشارکت عمومی، اعتماد سازی بیشتر، احقاق حقوق مردم از دیگر ارگان‌ها است. حقوق شهروندی زمانی محقق می شود که از طرف شورای اسلامی شهر مصداق های آن اعلام شود تا مردم از آن آگاه شوند. از طرفی این حقوق نه تنها باید در مصوبات شوراهای اسلامی شهر ظهور و بروز داشته باشد بلکه بایستی در رفتار و عملکرد تمام مسئولین شهری و کارکنان ادارات بویژه اعضای شورای اسلامی شهرها و مجموعه شهرداری ها ملموس باشد.

مصادیق حقوق شهروندی بسیار گسترده و متعدد است که دولت از سطح کلان تا خرد، موظف به تامین آن می باشد و در واقع تامین این حقوق است که به فعال شدن مشارکت اجتماعی کمک می کند. مردم حق دارند بدانند که هدف گذاری توسعه شهری چیست، آیا برنامه ریزی دقیق و برنامه مناسبی برای تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده است؟

مصادیق بارز حقوق شهروندی می توان برخورداری از مسکن، آموزش، بهداشت ، دادرسی عادلانه، امکانات فضای سبز کافی، دسترسی به نیازهای روزمره، محیط سالم، دسترسی به تسهیلات عمومی، هوای سالم و…..نام برد.

کارشناس ارشد حقوق کاظم قبادی سعدی